flag Судова влада України

Нормативно-правові засади діяльності підприємства

 

Державне підприємство «Інформаційні судові системи»

 

Витяг із Статуту Державного підприємства «Інформаційні судові системи»

(затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 26 листопада 2019 року № 1142)

 

IЗагальні положення

 

1. Державне підприємство «Інформаційні судові системи» (далі — «Підприємство») є державним комерційним підприємством, яке засноване на державній      власності та належить до сфери управління Державної судової адміністрації України (далі — «Уповноважений орган управління»).

2. Найменування Підприємства: Державне підприємство «Інформаційні судові системи».                                                                                                       Скорочене найменування Підприємства: ДП «Інформаційні судові системи».

3. Місцезнаходження Підприємства: 01601, Україна, м. Київ, вул. Липська, 18/5.

4. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Уповноваженого органу управління, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також цим Статутом.

 II. Мета та предмет діяльності

 

  1. Підприємство створено з метою:

1.1 Надання послуг з технічного, технологічного забезпечення створення та супроводження програмного забезпечення ведення автоматизованих систем (електронних баз даних), у тому числі, державних реєстрів, що створюються відповідно до законів України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, наказів Уповноваженого органу управління;

1.2. Організації доступу фізичним та юридичним особам до автоматизованих систем державних реєстрів;

1.3. Організації збереження та захисту даних, що містяться в автоматизованих системах державних реєстрів;

1.4. Надання послуг з інформаційно-технічного забезпечення судів;

1.5. Задоволення потреб органів досудового розслідування, судових органів, інших державних органів, а також юридичних та фізичних осіб у забезпеченні їх належною, кваліфікованою і об’єктивною експертизою, орієнтованою на максимальне використання досягнень науки та техніки;

1.6. Підвищення ефективності здійснюваної діяльності, взаємовигідного співробітництва, забезпечення економічних, суспільно-корисних потреб та інтересів юридичних і фізичних осіб;

1.7. Забезпечення діяльності органів судової влади, у тому числі в умовах особливого періоду;

1.8. Отримання прибутку від здійснюваної діяльності.

  1. Предметом діяльності Підприємства є:

2.1. Забезпечення створення, запровадження, експлуатація програмно-інформаційних комплексів системного ведення:

-   Єдиного державного реєстру судових рішень;

- Інших реєстрів, розробка та впровадження яких належить до повноважень Уповноваженого органу управління, а також реєстрів, що запроваджуються відповідно до законодавства України.

2.2 Інформаційно-технічне забезпечення розгляду справ у судах.

2.3. Інформаційно-технічне забезпечення судів;

2.4. Розробка інтелектуальних систем управління електронними базами даних;

2.5. Розробка нормативно-технічної документації для створення та функціонування автоматизованих систем ведення електронних баз даних;

2.6. Розробка, впровадження, обслуговування та постачання засобів комп’ютерної техніки, програмних продуктів та іншої оргтехніки, аудіо- та відеотехніки, комплектуючих та витратних матеріалів;

2.7. Комп’ютерне програмування;

2.8. Веб-портали;

2.9. Виконання окремих науково-дослідних, дослідно-конструктивних, дослідно-технологічних і спеціальних робіт у галузі електронних систем та інформаційних технологій при створенні та експлуатації автоматизованих систем ведення баз даних;

2.10. Координація впровадження на місцях програмно-технічних засобів для користування електронними системами;

2.11. Організація підвищення кваліфікації спеціалістів Підприємства;

2.12. Проведення сертифікації розроблених програмно-технічних засобів та ГІС-технологій;

2.13. Здійснення міжнародного співробітництва з метою запозичення та впровадження новітніх технологій для поліпшення рівня захисту майнових прав фізичних та юридичних осіб;

2.14. Участь у практичній реалізації вітчизняних та міжнародних проектів впровадження системної взаємодії електронних баз даних, систем реєстрації, реформування відносин у галузі інформаційного співробітництва з іноземними державами;

2.15. Організація, проведення та участь в науково-технічних конференціях, семінарах, підготовка фахівців в рамках відповідних шкіл, семінарів, конференцій, симпозіумів тощо;

2.16. Надання інформації з електронних баз даних;

2.17 Розповсюдження власних та інших розробок в області інформаційних технологій;

2.18. Випуск довідникової, нормативно-технічної, інформаційної та рекламної продукції;

2.19 Придбання та експлуатація об’єктів нерухомості;

2.20. Розробка, тиражування, адаптація програмних продуктів, створення локальних та глобальних мереж з використанням різноманітних носіїв інформації;

2.21. Створення автоматизованих систем та їх сервісне обслуговування;

2.22. Надання послуг Інтернету, провайдерська діяльність;

2.23. Розробка технічної документації для виготовлення продукції науково-виробничого призначення, створення винаходів, «ноу-хау», надання послуг зі створення та обробки баз даних і послуг з виготовлення та реалізації копій (ксерокопій) документів;

2.24. Видавнича діяльність;

2.25. Надання інформаційних, консультаційних та інших послуг;

2.26. Юридична практика;

2.27. Оптова та роздрібна торгівля;

2.28. Спеціалізована роздрібна торгівля комп’ютерами, стандартним програмним забезпеченням та пристроями для зняття інформації з каналів зв’язку;

2.29. Надання в оренду засобів комп’ютерної техніки, програмних продуктів, оргтехніки та інших видів основних засобів Підприємства;

2.30. Надання інформації для проведення аукціонів з продажу нерухомого майна, купівля-продаж майнових прав, тощо;

2.31. Проведення операцій, пов’язаних з реалізацією цінних і боргових паперів;

2.32. Професійна діяльність на ринку цінних паперів;

2.33. Створення навчальних закладів для підготовки та перепідготовки фахівців;

2.34. Посередницька діяльність між підприємствами, організаціями, установами та окремими фізичними особами, в тому числі у торгівлі товарами широкого асортименту;

2.35. Транспортні, експедиційні послуги як для власних потреб, так і для потреб сторонніх замовників;

2.36. Організація громадського харчування, торгівлі і надання побутових послуг;

2.37. Діяльність у сфері будівництва, пов’язана зі створенням об’єктів архітектури;

2.38. Вишукувальні роботи для будівництва;

2.39. Розроблення містобудівної документації;

2.40. Проектування об’єктів архітектури;

2.41. Будівельні та монтажні роботи;

2.42. Монтаж інженерних мереж;

2.43. Мобілізаційна підготовка та цивільний захист;

2.44. Інжинірингова діяльність у сфері будівництва;

2.45. Зовнішньоекономічна діяльність;

2.46. Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;

2.47. Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;

2.48. Діяльність телефонних центрів;

2.49. Надання суб'єктам господарської діяльності послуг, в тому числі виробничих, побутових, транспортно-експедиційних, консультаційних, інформаційних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, юридичних, сервісних, та інших;

2.50. Надання консалтингових послуг, в тому числі інформаційних, маркетингових, брокерських, агентських тощо;

2.51. Проведення судових експертиз та надання висновків судових експертиз на замовлення органів досудового розслідування, судів та інших державних органів;

2.52. Проведення експертних досліджень на замовлення юридичних та фізичних осіб та надання висновків експертних досліджень;

2.53. Здійснення рецензування звітів про оцінку майна суб’єктів оціночної діяльності відповідно до чинного законодавства;

2.54. Проведення науково-дослідної, науково-методичної та пошукової роботи, пов’язаної зі створенням нових та удосконалення існуючих методів та методик проведення судових експертиз;

2.55. Здійснення апробації та впровадження в експертну практику результати науково-дослідних робіт, в тому числі розроблених в експертних установах;

2.56. Здійснення наукових та науково-технічних експертиз науково-дослідних робіт у галузі судової експертизи;

2.57. Вивчення та узагальнення досягнення світової науки, теорії і практики судової експертизи України та зарубіжжя;

2.58. Проведення підготовки (стажування) експертів, які не є працівниками державних установ;

2.59. Сприяння в роботі працівникам, що готуються до захисту дисертацій та здобуття наукових ступенів;

2.60. Здійснення обміну науковою інформацією, методичною літературою та проведення навчально-методичної і лекційної роботи із замовниками судових експертиз;

2.61. Інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.

Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Підприємством лише після отримання відповідного дозволу чи ліцензії.

3. Основними завданнями Підприємства є:

3.1. Забезпечення належного та якісного технічного супроводу та технологічного створення програмного забезпечення ведення автоматизованих систем (електронних баз даних), в тому числі, державних реєстрів, що створюються відповідно до законів України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, наказів Уповноваженого органу управління;

3.2. Забезпечення структурної систематизації інформації в автоматизованих системах (електронних базах даних), в тому числі, в державних реєстрах, що створюються відповідно до законів України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, наказів Уповноваженого органу управління;

3.3. Забезпечення створення та функціонування інформаційно-пошукових систем доступу, що створюються відповідно до законів України, нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, наказів Уповноваженого органу управління;

3.4. Підвищення ефективності збору та оброблення інформації, що міститься в створених або вже існуючих автоматизованих системах (електронних базах даних) чи державних реєстрах;

3.5. Забезпечення підвищення оперативності взаємодії органів державної влади та громадян за допомогою створення та технічного забезпечення функціонування інформаційних ресурсів, державних реєстрів;

3.6. Забезпечення підвищення ефективності інформаційних процесів кадрового, організаційного, матеріально-технічного й ресурсного забезпечення діяльності судів та органів державної влади зі створенням інструмента інформаційно-аналітичної підтримки прийняття рішень у всіх сферах забезпечення судової діяльності та діяльності органів державної влади;

3.7. Забезпечення підвищення інформованості суспільства про діяльність системи правосуддя України та органів державної влади;

3.8. Забезпечення надання доступу фізичним та юридичним особам до автоматизованих систем, єдиних та державних реєстрів;

3.9. Забезпечення збереження та захисту даних, що містяться в автоматизованих системах, єдиних та державних реєстрах;

3.10. Здійснення інформаційно-технічного забезпечення судів;

3.11. Підвищення ефективності процесів судового та загального діловодства;

3.12. Забезпечення формування інформаційного простору судів загальної юрисдикції, інших установ системи судоустрою України;

3.13. Проведення судових експертиз (у тому числі, пов’язаних з оцінкою майна та майнових прав тощо), призначених у кримінальних, цивільних, господарських, адміністративних справах, справах про адміністративні правопорушення та під час виконання провадження;

3.14. Науково-дослідна робота у галузі судової експертизи і криміналістики та впровадження її результатів в експертну, слідчу та судову практику;

3.15. Проведення експертних досліджень на замовлення фізичних та юридичних осіб із застосуванням засобів і методів судової експертизи, результати яких оформлюються як висновки експертних досліджень (у тому числі проведення оцінки майна та майнових прав);

3.16. Підготовка фахівців у галузі судової експертизи та підвищення кваліфікації експертних кадрів;

3.17. Науково-методична та інформаційна діяльність у галузі судової експертизи;

3.18. Отримання прибутку від здійснюваної діяльності.

4. Юридичний статус Підприємства 

4.1. Підприємство є юридичною особою. Підприємство набуває прав та обов’язків юридичної особи з дати включення його до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

4.2. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до законодавства та цього Статуту.

4.3. Зміни до Статуту Підприємства вносяться за рішенням Уповноваженого органу управління та підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому законом.

4.4. Підприємство не може бути засновником іншої юридичної особи.

4.5.  Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а також може мати товарний знак, який реєструється відповідно до законодавства.

4.6. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна згідно із законодавством.

4.7. Держава та Уповноважений орган управління не несуть відповідальності за зобов’язаннями Підприємства, крім випадків, передбачених Господарським кодексом України та іншими законами України.

4.8. Підприємство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави та Уповноваженого органу управління.

4.9. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести відповідальність, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до законодавства.